Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT.
Verkiezingsprogramma.De inwoners staan centraal
Al sinds 2005 is Het Vechtse Verbond een lokale politieke partij met als kernwaarde de verbondenheid tussen inwoners en gemeenteraadsleden. Wij willen weten wat er speelt in de dorpskernen van onze gemeente.

Wij zijn een partij waarop u een beroep kan doen, die bereid is "de nek uit te steken" als de belangen van de inwoners hierom vragen. Wij staan voor betrokkenheid en participatie en zorgen dat uw stem in de gemeenteraad wordt gehoord.

Dit vereist gemeenteraadsleden die "dichtbij" en aanspreekbaar zijn. Het Vechtse Verbond zoekt daarom verbinding met individuele inwoners, dorpsraden, sport- en cultuurorganisaties, ondernemersverenigingen en belangenorganisaties. Daardoor kennen wij de problematiek in de regio en de buurten, van de mensen die hier wonen en werken. Die betrokkenheid en participatie die wij beloven wordt ook echt uitgevoerd. Wij willen een kwalitatief goed openbaar bestuur, spreken de gemeente daarop aan, bewaken dat en zo nodig gaan we daar ‘het gevecht voor aan’. Dit is waar Het Vechtse Verbond voor wil staan.

Iedere inwoner heeft een stem
Het Vechtse Verbond is al meer dan 15 jaar actief in de gemeenteraad. Niet voor eigen eer en glorie, maar omdat wij de belangen van iedere inwoner gehoord willen zien en een stem in de gemeenteraad willen geven. En dát proberen wij in een goede balans te brengen met het algemene belang. Uitgangspunt voor ons is een gelijke behandeling voor iedereen en een directe dialoog met de inwoners.

Op deze manier wil Het Vechtse Verbond de bijzondere leef- en wooncultuur binnen de gemeente behouden en samen met de inwoners verder ontwikkelen. Wij doen geen loze beloftes aan de inwoners maar zoeken naar realistische oplossingen voor problemen of wensen.

´´Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, dat is het motto van Het Vechtse Verbond´´
Dorpskernen zijn uniek
Veel dorpskernen in de gemeente zijn ‘als parels aan de Vecht geregen’. Het Vechtse Verbond wil bijdragen aan het behoud van het eigen en unieke karakter van de dorpskernen en buitengebieden in de gemeente Stichtse Vecht. Er bestaat een boeiende mix van karakters: wonen, werken en recreëren in een dorps, landelijk en waterrijk gebied. Vanuit respect voor deze eigen identiteit is Het Vechtse Verbond een verbindende schakel naar het bestuur van de gemeente. Maar liefst 17 dorpskernen: Breukelen, Kerklaan, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Maarssenveen, Molenpolder,
Nieuwersluis, Nieuwe ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Rode Dorp, Spengen, Tienhoven en Vreeland vormen deze unieke gemeente.

Ons cultuurhistorisch erfgoed
Er is veel historisch erfgoed in onze gemeente waar wij trots op mogen zijn. Het unieke karakter van de Vechtstreek biedt volop kansen voor wonen, werken en recreatie. Tegelijkertijd zullen we hier met respect mee om moeten gaan. Het Vechtse Verbond wil ruimte geven aan wonen, werken en recreatie, maar in goede balans met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Een gezonde middenstand
‘Kleine kernenbeleid’ is en blijft een van de speerpunten van Het Vechtse Verbond en loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma. Het voortbestaan en de versterking van de lokale middenstand met een breed winkelaanbod is van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpskernen. Het Vechtse Verbond zal stimuleren dat gemeente en winkeliersverenigingen in goede samenwerking het winkelklimaat in de dorpskernen met een regiofunctie (Maarssen, Breukelen en Loenen) verder verbeteren. Voor de kleinere dorpskernen is het behoud van kleine voorzieningen zoals een supermarkt van belang. Het Vechtse Verbond wil initiatieven hiervoor graag ondersteunen.

Een gezonde leefomgeving
Een belangrijk aandachtspunt voor Het Vechtse Verbond is een gezonde leefomgeving. Geluid, licht en fijnstof worden te vaak afgedaan als 'het is nu eenmaal zo'. De normen worden zelfs opgerekt om (woningbouw) projecten toch gerealiseerd te krijgen. Als dat de leefomgeving aantast dreigen inwoners in opstand te komen Het Vechtse Verbond wil meer aandacht voor een gezonde leefomgeving. Dat geldt voor grootschalige woningbouwprojecten, industrie of recreatie.


Maatregelen om uitstoot-normen omlaag te brengen moeten prioriteit krijgen. Denk hierbij aan maatregelen bij de Zuilense Ring, de N201 en de A2. Snelheid omlaag brengen op knelpunten op provinciale wegen zoals bij het Kruispunt Spengen N401 bij Kockengen en de Zuilense Ring en aanpassingen zoals stil asfalt doortrekken. Snelheidsbeperkende maatregelen kunnen volgens ons een belangrijke bijdrage leveren en als het moet het handhaven daarvan. Dit zal de veiligheid op de wegen en in buurten ten goede komen.


Omdat Het Vechtse Verbond een partij is die écht voor de inwoners opkomt.
Alle inwoners en kernen tellen mee in de gemeente Stichtse Vecht. Van jong tot oud. Wij mogen trots zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt en ontzorgt. Waar weer verbinding komt tussen de generaties. Waar inwoners zich veilig kunnen voelen. Waar we tradities en onze cultuur koesteren. Waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer gaan tellen. In zo een gemeente moet het een voorrecht zijn om op te groeien, te wonen, te werken en ondernemen en om oud te worden.

Laat Het Vechtse Verbond Uw stem zijn in de gemeenteraad1.Economie en werkgelegenheid

Het behoud en bevorderen van werkgelegenheid is voor onze gemeente van groot belang. Dat vraagt om aandacht voor een gezond ondernemersklimaat. De coronapandemie toont aan dat er ruimte moet zijn voor nieuwe vormen van - op afstand - werken.

Bestaande bedrijven en industrieterreinen zoals De Werf, Garsten-Noord en de Angstelkade mogen verder ontwikkelen bij aantoonbare behoefte. Uitbreidingsplannen worden vanuit Het Vechtse Verbond altijd positief benaderd. Speciale aandacht is vereist voor de gezonde ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters in het buitengebied (zoals de Scheendijk in Breukelen en de Herenweg-Gageldijk in Maarssen). Het Vechtse Verbond is geen voorstander van nieuwe bedrijvigheid op plaatsten waar zich oorspronkelijk (kleine) bedrijven tussen de bewoning bevonden. Naleving van regelgeving voor bestaande en nieuwe bedrijven is essentieel voor een goede leefomgeving.


Het behoud en bevorderen van werkgelegenheid is voor onze gemeente van groot belang. Dat vraagt om aandacht voor een gezond ondernemersklimaat. De coronapandemie toont aan dat er ruimte moet zijn voor nieuwe vormen van - op afstand - werken.

Bestaande bedrijven en industrieterreinen zoals De Werf, Garsten-Noord en de Angstelkade mogen verder ontwikkelen bij aantoonbare behoefte. Uitbreidingsplannen worden vanuit Het Vechtse Verbond altijd positief benaderd. Speciale aandacht is vereist voor de gezonde ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters in het buitengebied (zoals de Scheendijk in Breukelen en de Herenweg-Gageldijk in Maarssen). Het Vechtse Verbond is geen voorstander van nieuwe bedrijvigheid op plaatsten waar zich oorspronkelijk (kleine) bedrijven tussen de bewoning bevonden. Naleving van regelgeving voor bestaande en nieuwe bedrijven is essentieel voor een goede leefomgeving.

1.Economie en werkgelegenheid
2.Woningen en bouwen

Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
3.Inspraak en participatie

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat alle betrokkenen bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan vanaf het begin tijdig en volledig geïnformeerd worden en inspraak hebben. Het horen van en vooral ook luisteren naar de (vertegenwoordigers van) belanghebbenden is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor plannen.

Het Vechtse Verbond ondersteunt initiatieven en zal de gemeente stimuleren voor het opzetten van digitale informatiebronnen en digitale verspreiding van informatie over en voor de dorpskernen en inwoners, voor iedereen. Dit kan speciale aandacht vragen voor de ouderen voor wie de toegang tot digitale informatiebronnen een ‘life-line’ kan zijn en wapen tegen vereenzaming. Bibliotheken, buurthuizen en vrijwilligers kunnen hierin een rol spelen.

Daarnaast is Het Vechtse Verbond voorstander van het behoud van papieren wijkberichten en een papieren huis aan huisblad zoals de VAR met daarin een gemeentepagina met informatie voor de inwoners. Maar ook de lokale media heeft een groot lokaal bereik en belangrijke bijdrage.

Het versterken van inspraak en participatie van de inwoners begint met duidelijke en inhoudelijke communicatie naar betrokkenen en geïnteresseerden. Iedereen in de gemeente moet aanspraak kunnen maken op en toegang hebben tot dezelfde informatie.

Iedereen in de gemeente moet kunnen rekenen op gelijk behandeling. Onderscheid naar bijvoorbeeld geslacht, afkomst, geaardheid, geloof wordt met kracht verworpen. Het Vechtse Verbond wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van nieuwkomers in onze gemeentelijke samenleving te bevorderen. Daarbij mag niemand worden uitgesloten.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
4.Energietransitie; Haalbaar en betaalbaar

Het Vechtse Verbond ziet geen plek voor windmolens of biomassacentrales in ons gemeentelijk landschap, uiteraard ook als deze net buiten onze gemeentegrenzen worden gepland. Ook zijn we kritisch over de aanleg van grootschalige zonneparken. De overlast en ontsierende inbreuk op ons (agrarisch) landschap is gewoonweg te groot.

Voor het opwekken van zonne-energie vindt Het Vechtse Verbond dat de ‘zonneladder’ wordt gehanteerd. Dit betekent dat eerst zoveel mogelijk daken voor het opwekken van zonne-energie worden benut en daarna het bermgebied langs wegen zoals bijvoorbeeld de A2. Om dit mogelijk te maken dient naar verwachting de elektriciteits-infrastructuur daarvoor te worden toegerust.

Het Vechtse Verbond geeft geen prioriteit aan het van het gas halen van woningen en bedrijven in de gemeente. Er is nog te veel onzekerheid ook met betrekking tot financiële gevolgen die dit zal hebben voor onze inwoners.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
5.Leefomgeving, welzijn en cultuur

In een dorpskern wonen is plezierig en dat moet zo kunnen blijven. Dat betekent dat er voldoende basisvoorzieningen moeten zijn. Wij willen dat dorps en- wijkraden en buurtbewoners actief betrokken worden bij de plannen over de ontwikkelingen die hun dorpskern direct aangaan.

De zorg voor onze openbare ruimte is belangrijk en verdient volgens inwoners aandacht. Achterstallig onderhoud van perken en parken, speeltuinen of fietspaden en trottoirs kunnen leiden tot onveilige situaties, verontreiniging en overlast. Dat geldt ook voor achtergelaten afval, zwerfvuil, hondenpoep en geluidsoverlast. Voor de gemeente is dit al een grote opgave om bij te houden of handhaven. Daarom vindt het Vechtse Verbond dat de gemeente-initiatieven van inwoners op dit punt moet proberen te stimuleren en steunen.

De politie kampt momenteel met onderbezetting. Daardoor gaat de aandacht begrijpelijk in eerste instantie naar noodhulp, verkeershandhaving en criminaliteitsbestrijding. Maar contact en verbinding tussen politie en inwoners is volgens Het Vechtse Verbond onontbeerlijk voor het lokale veiligheidsgevoel. Daarbij hoort (wijk)politie in de dorpskernen en wijken. Voor handhaving van lichtere overtredingen en optreden tegen allerlei ergernissen van inwoners moet door de gemeente ingezet worden op voldoende Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA's) in de gemeente.

Het Vechtse Verbond is voorstander van maatschappelijke projecten die de sociale omstandigheden van onze inwoners die dat nodig hebben verbeteren. Denk aan tegengaan van vereenzaming, versterken van de sociale binding of armoedebestrijding met financiële begeleiding. Ook buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in dorpskernen en wijken.


De gemeente moet actief beleid ontwikkelen dat inwoners stimuleert en ondersteunt met een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied voor jong én oud in dorps-, buurt-, gemeenschapscentra en verenigingen.

Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar dat mag niet leiden tot verdringing van professionele beroepsbeoefenaars. Als voordelen voor vrijwilligers valt te denken aan de vrijwilligersvergoedingen voor uitkeringsgerechtigden die tot een maximumbedrag niet belast worden of leiden tot korting op de uitkering. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is door vrijwilligers gratis aan te vragen. Door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties vragen om langdurige bijstandsgerechtigden in te zetten voor vrijwilligerswerk.

Het verenigingsleven en cultuursector in onze dorpskernen zijn het ‘cement van de samenleving’. Het Vechtse Verbond vindt dit één van de belangrijkste pijlers voor een gezond maatschappelijk en cultureel leven. Dit mag niet verloren gaan, zeker nu het verenigingsleven en cultuursector zwaar te lijden heeft gehad van de coronacrisis. Belangrijk is dat de (garantie)subsidies op het huidige niveau gehandhaafd kunnen blijven. De gemeente kan de verenigingen actief wijzen op de diverse subsidiemogelijkheden. Het Vechtse Verbond wil lokale initiatieven van de dorpshuizen, verenigingen en culturele instellingen – net als altijd - blijven steun. Het cultuurfonds is hierbij van belang.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
6.Samenwerking tussen gemeente & bedrijfsleven

Een goede onderlinge samenwerking vraagt van twee kanten inspanningen. Het Vechtse Verbond ziet onderstaande als speerpunten waar de gemeente en het bedrijfsleven gezamenlijk in kunnen optrekken:
1 Het opstellen van een visie voor (de ontwikkeling van) bedrijventerreinen in de gemeente, inclusief de veiligheid in de bedrijfsomgeving en met een stevig financiele onderbouwing;
2 Een actief beleid voor aantrekkelijke winkelvoorzieningen en middenstand in de regionale centra (Maarssen, Breukelen en Loenen) en basisvoorzieningen in de kleine dorpskernen. Naast winkels geldt dit ook voor gezondheidscentra (in combinatie met huisarts) of consultatiebureaus.
3 Aandacht voor de groeiende groep van ZZP-ers in de gemeente en de gevolgen voor het in toenemende mate ‘werken op afstand’;
4 Plannen voor passende economische activiteiten in de gemeentelijke buitengebieden;
5 Aandacht voor een goed en eerlijk aanbestedingsbeleid van de gemeente met oog voor lokale aanbieders en verminderen van gemeentelijke regels en bureaucratie;


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
7.Basisscholen

Het Vechtse Verbond wil zich sterk maken dat basisonderwijs behouden blijft in de kleine(re) dorpskernen van onze gemeente, ook als basisscholen niet aan het aantal leerlingen voldoet (opheffingsnorm). Het Vechtse Verbond wil graag, met ouders, medezeggenschapsraad en scholen, betrokken zijn bij de adviseringstoets.

Het Vechtse Verbond vindt goede kwalitatief verantwoorde huisvesting belangrijk en dat kinderen in een veilige omgeving op loop- of fietsafstand naar school kunnen gaan. Het Vechtse Verbond wil zich ook inzetten voor meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met een geestelijke of fysieke handicap.
In de gemeente moet het mogelijk worden om leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school te kunnen laten gaan, het zal bijdragen aan een inclusiever onderwijs en verkleint de kans dat kinderen in een maatschappelijk isolement raken. De gemeente en onderwijsinstellingen zullen, in navolging van de landelijke maatregelen, hierop meer moeten investeren.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
8.Sportaccommodaties, beweegobjecten en speelplaatsen

Het Vechtse Verbond onderschrijft de missie van de gemeente dat "iedereen zijn of haar leven lang moet kunnen sporten en/ of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten". Bewegen is essentieel voor een betere gezondheid en welzijn.

Het Vechtse Verbond wil initiatieven, al dan niet in verenigingsband, die het bewegen stimuleren steunen. Wij vinden het belangrijk dat de voorzieningen die hiervoor nodig zijn of nog gaan komen van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende regels en eisen.


Wij streven naar goed ingerichte sportaccommodaties voor zowel de grote als de kleine verenigingen en een gezond financieel beleid hiervoor van de gemeente voor de lange termijn.
Achterstallig onderhoud en vervanging van sportaccommodaties zal aangepakt moeten worden. Zo zullen bijvoorbeeld de natuur- en kunstgrasvelden van negen voetbalverenigingen in goed overleg tussen de gemeente en verenigingen gerenoveerd of vervangen moeten worden alvorens de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud aan de verenigingen kan worden overgedragen.

Een ander voorbeeld is OSM'75 Atletiek. Deze vereniging heeft een belangrijke functie op het gebied van een veelzijdig sportaanbod.
Het Vechtse Verbond is voor een bijzondere status voor de vereniging en pleit voor een snelle start van de werkzaamheden voor een nieuwe accommodatie.

Als laatste voorbeeld het zwembad ’t Kikkerfort. Het zwembad heeft een regionale belangrijke maatschappelijke functie. Al eerder heeft Het Vechtse Verbond aandacht gevraagd voor behoud van het zwembad.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
9.Voorzieningen voor ouderen, minder validen en chronisch zieken

De vergrijzing van de bevolking, ook in de gemeente, neemt toe en vraagt om aandacht. Wij vinden dat de voorzieningen voor de ouderen er op gericht moeten zijn de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Maatwerk is hiervoor gewenst. Het is belangrijk hiervoor voorzieningen, zoals bijvoorbeeld Tafeltje Dekje, Ouderenadviseur en Mantelzorg in stand te houden. Ondersteuning van ouderen en chronisch zieken door uitbreiding van taken (voorlichting) bij de sociale wijkteams kan belangrijke steun bieden.
Voor ouderen, minder validen en chronisch zieken is toegankelijkheid en veiligheid van winkelcentra, verenigingsgebouwen en openbare gebouwen van groot belang.
Daarnaast dient er aandacht te zijn voor obstakels in openbare ruimte zoals stoepen die onbegaanbaar zijn en overhangend groen. Het Vechtse Verbond vindt veilige stoepen, fietspaden en oversteekplaatsen noodzakelijk en vindt het behoud van de huidige voorzieningen een minimaal vereiste.

Het Vechtse Verbond pleit voor een aparte portefeuille "ouderen, minder validen en chronisch zieken" die onder de verantwoordelijkheid van een wethouder wordt gebracht.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
10.Openbaar vervoer en bereikbaarheid

Voor Het Vechtse Verbond betekent openbaar vervoer dat iedereen die dat wil van het openbaar vervoer gebruik kan maken, vanzelfsprekend tegen vergoeding, maar voor bepaalde doelgroepen tegen sterk gereduceerd tarief. Goed openbaar vervoer betekent dat deze is afgestemd op de lokale behoefte. De dorpskernen zullen, in ieder geval gedurende reguliere uren, goed met het openbaar vervoer bereikbaar moeten blijven/worden. Ook de omliggende steden, buiten de gemeente, moeten vanuit de dorpskernen bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Het loket burgerzaken in Maarssen zou door een frequenter openbaar vervoer beter bereikbaar moeten zijn. Als aanvulling ziet het Vechtse Verbond ook mogelijke verbeteringen in de serviceverlening naar inwoners toe door een service loket met beperkte openstelling in bijvoorbeeld de dorpskernen met regiofunctie (Breukelen en Loenen) of een bezorgservice aan huis.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
11.Jeugd en voorzieningen

Het Vechtse Verbond onderschrijft de stelling van het Nederlands Jeugdinstituut, dat "Ieder kind het recht heeft om kansrijk op te groeien". In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen staan gemeenten in hun lokale jeugdbeleid voor een grote opgave.

Steeds meer jongeren in de gemeente doen een beroep op jeugdhulp. Hierdoor ziet de gemeente zich geconfronteerd met grote financiële uitgaven en dreigen er financiële tekorten en risico’s. De situatie is met de coronacrisis voor jongeren niet verbeterd en is van grote invloed op het leven van jongeren.


Het risico in een kwetsbare positie terecht komen is toegenomen. Dit baart Het Vechtse Verbond zorgen en wil dat de gemeente meer als regisseur gaat optreden en een krachtig netwerk vormt met de maatschappelijke partners. Denk hierbij aan huisartsen, kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en sport- en cultuurverenigingen. Dit moet leiden tot krachtiger jeugdbeleid. Er zal voldoende zicht moeten komen op de vragen en problemen waar jongeren (en de gezinnen waarvan ze deel uitmaken) tegenaan lopen.

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat jongeren een toekomstperspectief kan worden geboden. Kans ongelijkheid, armoede, huisvesting, klimaat en milieu zijn onderwerpen die van grote invloed zijn op het leven en de toekomst van jongeren. Daarom is het van belang om ook jongeren perspectief te bieden en te betrekken bij gemeentelijk beleid op dit gebied, betaalbare jongerenhuisvesting en duidelijke en laagdrempelige toegang tot de hulp te bieden. Er zal dan mogelijk voor een kleine groep jongeren een vangnet geboden moeten worden, met name jongeren in een kwetsbare positie.
Daarnaast kan meer aandacht worden besteed aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren. Ook hiermee wordt de betrokkenheid van jongeren actief vergroot, ontstaan er onderlinge contacten waarbij jongeren steun aan elkaar hebben en ontdekken jongeren ook kansen.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
12.Veiligheid verbeteren, handhaving, drugs en criminaliteit

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen in de gemeente. Inwoners dienen zich thuis en geborgen te voelen. Dit geldt in nog sterkere mate voor gezinnen met kinderen en ouderen. Dit vraagt van iedereen oplettendheid, betrokkenheid bij wat zich afspeelt in de eigen dorpskern of wijk en buurmanschap. Inwoners vormen in eerste instantie zelf de basis voor die veiligheid en leefbaarheid in eigen dorpskern of wijk. Het is belangrijk dat we ons veilig kunnen voelen in onze eigen gemeente, dorpskern, wijk en in en om ons eigen huis.
Een actieve(re) houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk, waarbij zij moeten kunnen vertrouwen op een open, integere, betrokken, behulpzame en ondersteunende gemeente! Uiteindelijk draagt de gemeente de zorg voor de veiligheid en openbare orde, maar kan dit niet alleen. Een veilige leef- en woonomgeving is een verantwoordelijkheid van de gemeente en inwoners samen.
Met preventie kan voorkomen worden dat inwoners slachtoffer worden van criminaliteit. Maar ook om te zorgen dat mensen niet vervallen in criminaliteit. Preventie begin al in het gezin. Daarnaast is een verbinding met het onderwijs, maatschappelijke organisaties en zelfs zorgdomein (hulpverlening) belangrijk. Op die manier is signaleren in een zo vroeg stadium beter mogelijk. Hierdoor is het afglijden van jongeren naar ongewenst of zelfs crimineel gedrag mogelijk te voorkomen.
Maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij ouders die er alles aan zouden moeten doen om te zorgen dat hun kinderen zich aan de regels houden. Daar waar dat niet lukt moeten ouders aangesproken worden en eventueel gelijktijdig hulp geboden worden. Het Vechtse Verbond is voorstander van voorlichting op scholen en verenigingen, noodzakelijk om jeugd te confronteren met allerlei vormen van gedrag zoals pesten, internetgedrag, gevaren van sociale media en de risico’s bij het gebruik van alcohol, lachgas, drugs.
Als de aanpak vanuit preventie niet blijkt te baten, dan moet handhaving en opsporing volgen. Bij overtreding volgt sanctie, bij misdrijf volgt opsporing en vervolging. Schade moet verhaalt kunnen worden op de dader(s). Veelplegers binnen de gemeente moeten ‘op de voet gevolgd worden’. De persoonsgerichte aanpak (PGA) moet adequaat uitgevoerd worden.

Het Vechtse Verbond signaleert zorgpunten waarvoor aandacht nodig is, vanuit politie, BOA’s, gemeente, maatschappelijke organisaties, scholen en inwoners. Ieders rol en bijdrage zal van situatie tot situatie verschillen.

12.Veiligheid verbeteren, handhaving, drugs en criminaliteit12.Veiligheid verbeteren,
handhaving, drugs en criminaliteitWat signaleren wij in de gemeente?
1 De ontwikkelingen van de zware soms georganiseerde criminaliteit. Mensenhandel, loverboys en hun slachtoffers, een item dat nog steeds relevant is. Toegenomen huiselijk geweld, zeker in deze corona tijd.
2 Drugshandel en drugsgebruik. In de gemeente zijn dealers van soft- en harddrugs actief, drugscriminaliteit kent geen grenzen. Het Vechtse Verbond is daarom voorstander van o.a. gebiedsverboden (en heeft in een motie met succes hiervoor gepleit) en samenwerking met omliggende gemeenten. Criminelen van buiten onze gemeente kunnen ongezien in en uit. Gecombineerde samenwerking is essentieel ook om ‘verschuivingseffecten’ van criminaliteit tegen te kunnen gaan. De gemeente zal een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid moeten voeren t.a.v. alcohol, lachgas en drugs.
3 Een grote overlast en ergernis veroorzaker zijn woninginbraken, bedrijfsinbraken en autokraken. Hier is ook lastig tegen op te treden omdat daders bijna niet op heterdaad kunnen worden betrapt. Sommige gebieden binnen de gemeente zijn door hun ligging extra kwetsbaar voor criminaliteit. Daarom is Het Vechtse Verbond voorstander van de inzet van cameratoezicht als onderdeel van de aanpak (eventueel in combinatie met kentekenregistratie op de belangrijkste toegangswegen), als afschrikking maar ook voor opsporingsdoeleinden. Daarnaast kunnen natuurlijk preventieprojecten voor de beveiliging van woningen of Apps' voor gezamenlijk toezicht/inbraak preventie e.d. ook een belangrijke bijdrage leveren.
4 Het Vechtse Verbond is voorstander van vuurwerkvrije zones in de gemeente en pleit voor gemeentelijk professioneel vuurwerk.
5 Het toenemend geweld tegen handhavers, hulpverleners politieke ambtsdragers en ambtenaren, baart Het Vechtse Verbond grote zorg. Het Vechtse Verbond ziet iedere vorm van geweld tegen deze groep als onacceptabel. Bij geweld tegen politie en BOA's verwacht Het Vechtse Verbond een harde aanpak van de daders en het verplicht volgen van een cursus "sociaal gedrag". Het Vechtse Verbond is voorstander om de uitrusting van de BOA uit te breiden met een (body)camera. Het Vechtse Verbond pleit voor meer steun aan hulpverleners, waaronder bv politie, brandweer en ambulance bij het verwerken van traumatische ervaringen.
6 In het kader van de verkeersveiligheid pleit Het Vechtse Verbond voor meer controle op snelheidsovertreders in de wijken, ook in 30 kilometerzones. Het Vechtse Verbond verwacht van de gemeente duidelijke en heldere verkeersregels en overzichtelijke verkeersituaties. Dit draagt bij aan de algehele veiligheid en zorgt dat inwoners zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Voor schoolgaande kinderen pleiten wij voor een veilige fietsroute naar school. Voor ouderen met vervoershulpmiddelen voor toegankelijke trottoirs en paden.
Het Vechtse Verbond pleit ervoor dat inwoners dicht bij huis toegang houden tot de politie. Het doen van aangifte moet eenvoudig zijn en adequaat worden behandeld en afgehandeld (binnen gestelde termijn). De inwoner moet ervaren dat het doen van aangifte en het doen van een melding zinvol is. Meldingen van inwoners naar de politie moeten normaal gesproken binnen 5 werkdagen leiden tot een reactie.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
13. Agrarische sector

De agrarische sector is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met onze gemeente. Dit geldt ook voor de toekomst. Toch is ook in onze gemeente, gelijk aan de landelijke trend, een terugloop in de agrarische sector ingezet. Het Vechtse Verbond begrijpt dat de agrarische sector zich in stand kan houden wanneer naast zowel de hoofdactiviteiten ruimte komt voor andere en nieuwe inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van eigen producten, kleinschalige camping en "bed en breakfast".
Daarvoor moet de gemeente voorzien in een ruimhartig vergunningenbeleid als dit bijdraagt aan de instandhouding van de hoofdactiviteit van veeteelt en landbouw. Zo nodig moeten de bestaande bestemmingsplannen hiervoor worden aangepast.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
14.Wegenonderhoud en verkeersveiligheid

Het Vechtse Verbond zal zich voor oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving inzetten. Invloed uitoefenen naar de provincie is hard nodig om de noodzakelijke doelen te kunnen bereiken. De veiligheid en gezondheid van de inwoners van de gemeente zijn hierbij de kernpunten.
Op dit moment behoeft de situatie voor aanwonenden bij de Zuilense Ring de nodige aandacht. Ditzelfde geldt ook voor de situatie van de N201 bij Loenersloot en Vreeland (de optie van een aquaduct). Bij de N401 het kruispunt Spengen - Kockengen en de N402 bij het sportcomplex De Heul in Loenen a/d Vecht.

Het Vechtse Verbond ziet de ontwikkelingen, met betrekking tot woningen bij Bisonspoor en Planetenbaan en het transportoverslagbedrijf als een zware belasting van de huidige infrastructuur. Vervoersbewegingen zullen hierdoor toenemen. Bij Het Vechtse verbond bestaat zorg over de leefbaarheid in de nabijgelegen wijken. Verder zal het Vechtse Verbond zich blijven inzetten om het doorgaande verkeer in de dorpskernen te beperken, de aanleg van veilige fietspaden te stimuleren en pleiten voor meer toezicht en handhaving op de naleving van de regels op de wegen en het water.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
15.Tussen Amsterdam, Het Gooi en Abcoude

De gemeente Stichtse Vecht is met zijn kenmerkende (relatief) kleine dorpskernen en landelijke karakter een bijzondere gemeente, ingeklemd door verstedelijkt gebied aan de noordzijde (Amsterdam, Abcoude en Weesp) en de zuidzijde (Utrecht, Vleuten en de Meern). Het Vechtse Verbond maakt zich sterk voor het behoud en de versterking van dit unieke karakter van onze gemeente, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn daarom alert op ontwikkelingen en plannen van buiten de gemeente.
De spoorlijn, vliegroutes, verkeersaders kunnen bron zijn van overlast door geluid, licht, fijnstof, of het willen plaatsen van windmolens. Denk aan de Zuilense Ring of de N201 knooppunt Vinkeveen en de plannen om windmolens te plaatsen tegen de kern van Nieuwe Ter Aa of aan de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht met Utrecht en Amsterdam. Bij ieder verontrustend signaal zal Het Vechtse verbond bestuurlijk daadkrachtig optreden. Om niet achteraf te moeten redden wat er te redden valt.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
16.Woonboten en brugwachters

Het Vechtse Verbond wil duidelijkheid in het gemeentelijk en het provinciaal beleid ten aanzien van de woonboten. De huidige brei aan regelgeving geeft de woonbootbewoners regelmatig zorgen en behoeft verbetering. Wij zullen er alles aan doen om ook in onze gemeente een eenduidig en transparant beleid te bewerkstelligen. Uitgangspunt moet daarbij zijn gelijkheid in rechten voor op water en op de 'wal' wonen.
Het Vechtse Verbond wil de brugwachters behouden in Vreeland, Loenen aan de Vecht en Breukelen. Zij doen veel meer dan alleen een brug open en dicht doen. Brugwachters hebben een sociaal-maatschappelijke en signalerende functie. Bij calamiteiten kunnen brugwachters een soms levensreddende rol vervullen. Bovendien is de bediening op afstand voor deze locaties niet handig omdat er minder overzicht is en dit tot onveilige situaties kan leiden. Daarnaast zijn de genoemde bruggen technisch niet geschikt voor bediening op afstand. Aanpassingen zullen de gemeente veel geld kosten.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
17.Recreatie op het water en land

Bij recreatie is het belangrijk dat de leefomgeving niet wordt aangetast en beheersbaar blijft en dat veiligheid niet in het geding komt. Bijvoorbeeld door geen aanlegsteigers te plaatsen in beschermde dorpsgezichten; natuurbehoud op en rond de Vecht centraal te stellen (hieronder valt bijvoorbeeld de Jaagpaden die weer in ere hersteld moeten worden); de afmetingen van de partyschepen te beperken; door een betere aanduiding voor de vaarsnelheid en een beter en strenger handhaven van de vaarsnelheid. Zeker in het broedseizoen omdat anders de eieren uit de nesten van watervogels worden 'geschud'.

Ook de beschoeiingen hebben veel te lijden van te hard varen. Meer voorlichting en duiden op het verantwoordelijkheidsgevoel van de verhuurders/eigenaren van sloepen, bootjes kan het gedrag op het water ten goede komen. Maar maatregelen kunnen niet zomaar opgelegd worden. Participatie van belanghebbenden bij voorstellen is vanaf het begin gewenst.

Het Vechtse Verbond wil dat onveilig en onbeleefd gedrag van motorrijders en fietsers (met name wielrenners en speed-bikes) op de buitenwegen en binnen de bebouwde kom wordt tegengegaan. Dit kan o.a. door ontmoedigende maatregelen te nemen zoals snelheidsbeperkende maatregelen, inrijbeperkingen tot zelfs geslotenverklaring. Deze maatregelen kunnen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordeningen) worden opgenomen of zijn gebaseerd op de verkeerswetgeving. Bij het opleggen van maatregelen behoort ook de handhaving. Recreanten moeten zich gewenst weten in onze gemeente, het moet echter niet zo zijn dat zij een verstorende factor zijn voor de natuur en inwoners in onze gemeente


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen
18.Gemeentelijke financiële huishouding en diverse projecten

Het Vechtse Verbond wil een gezonde financiële situatie voor de gemeente. Inkomsten en uitgaven moeten op de lange termijn in balans zijn. Geen dingen als gemeente doen ‘die een maatje te groot zijn’. Verhoging van belastingen met meer dan het inflatiepercentage is geen vanzelfsprekendheid. Verhoging van gemeentelijke belastingen alleen als daarvoor de noodzaak is aangetoond. Zo ook de "oude" discussie met betrekking tot de noodzaak van de hondenbelasting, is een aandachtspunt van Het Vechtse Verbond.

Langdurige en kostbare onderzoeken door externe onderzoeksbureaus wil het Vechtse Verbond zo veel mogelijk vermijden. Dergelijke rapporten kosten veel geld en met het resultaat is de gemeente niet altijd geholpen. Kijk eerst naar de aanwezige expertise binnen de eigen organisatie in plaats van uitbesteden aan dure externe onderzoeksbureaus.

Het Vechtse Verbond is van mening dat de gemeente zich actief moet bezighouden met het tegengaan van nutteloze of tegenstrijdige regelgeving die in alle bedrijfstakken leidt tot overbodige kosten en frustratie. Minder regels waar het kan en een efficiënter, kostenbesparend, vergunningenbeleid zal veel inwoners tot tevredenheid stemmen.

Door bij projecten van de gemeente bewoners vanaf het begin te betrekken kunnen de financiële consequenties ook onderwerp van gesprek zijn. Denk aan het gemeentelijk afvalbeleid. Door vooraf te luisteren naar de wensen van de bewoners en waar mogelijk te honoreren wordt er tegelijkertijd draagvlak opgebouwd wat het proces en de oplossing ten goede kan komen.
Laat de belangen van de inwoners en hun zienswijzen bij projecten meewegen. Maak een gedegen afweging hierin, laat projectontwikkelaars niet de leidende factor zijn, probeer een juiste balans te vinden tussen economische belangen en belangen/wensen van onze inwoners.

Er staan de komende jaren grote (bouw)projecten op stapel in onze gemeente. Denk hierbij aan Bisonspoor, Planetenbaan Maarssenbroek, Fujiji torens Maarssenbroek, Daalsehoek Maarssen, Haagstede Maarssenbroek, oprit A2 Maarssenbroek, Garsten Noord Nigtevecht, Cronenburgh Loenen aan de Vecht. Maar ook lopende projecten zoals Kockengen Waterproof en Herenweg-Gageldijk zijn voor Het Vechtse Verbond grote aandachtspunten.

Het Vechtse Verbond ziet de uitvoering van dergelijke projecten en de financiële onderbouwing met zorg aan. Die ongerustheid is met projecten uit het verleden ontstaan. Het overschrijden van projectbudgetten heeft grote financiële consequenties op de gemeentelijke begroting, waardoor andere – in onze ogen - belangrijke zaken niet kunnen worden gerealiseerd.

Grootschalige vernieuwing, grote woningbouwprojecten en renovatie van bedrijventerreinen kunnen noodzakelijk zijn om de gemeente aantrekkelijk te houden voor inwoners en bedrijven. Deugdelijke aanbesteding en financieel beheer is hierbij essentieel.

Met de eventuele inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de gemeente de bewoners eerder te betrekken bij nieuwe plannen over de directe openbare leefomgeving. Het beleid dient ruimte te bieden voor burgerinitiatieven. De plannen moeten getoetst worden op levensvatbaarheid en toegevoegde waarde, zoals de gemeente en de bewoners die voor ogen hebben. Dat is een wezenlijk verschil met de huidige situatie. Het Vechtse Verbond ziet de eventuele komst van de omgevingswet als een (verdere) belasting van de uitvoering door de gemeente en vraagt hiervoor de tijdige aandacht van het bestuur. En zij zal ervoor waken dat - in de geest van de Omgevingswet - betrokken partijen tijdig bij elkaar worden gebracht, zodat er een win-win situatie kan ontstaat.


Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen in de gemeente. Belangrijk is dat bij alle nieuw- en verbouw het karakter van de dorpskernen niet wordt aangetast. Een diversiteit van bouwstijlen is mooier dan massaproductie. Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte, waarbij ieder nieuw plan een juiste mix heeft van vrije sector bouw en sociale sector bouw, zowel koop als huur. Betrek inwoners zoveel mogelijk bij planvorming. Belangrijk is dat de gemeente vervolgens actief beleid voert naar woningcorporaties voor voldoende sociale sector bouw, naar behoefte en in evenwichtige spreiding over de gemeente en dorpskernen.
Belangrijk is dat ook jongeren een start kunnen maken op de woningmarkt. Allerlei maartregelen zijn daarbij denkbaar zoals opkoopbescherming, doelgroepenbeleid van woningcorporaties en tegengaan van ‘scheefwonen’ tot financiële steunmaatregelen naar jongeren. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om leeftijdsbestendige, voor (fysieke) beperkingen geschikte en energie neutrale woningen te realiseren.

De lokale regels moeten hiervoor zo nodig worden aangepast. Familiehuizen, waar drie generaties van één familie ‘onder een dak’ samenwonen, moeten door de gemeente worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.

Voor ouderen is er - om de woningdoorstroming te bevorderen - behoefte aan kleinere betaalbare woningen om naartoe te verhuizen, liefst in hun eigen dorp en wijk, in de buurt van zorg en maatschappelijke instellingen. Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de ‘huursprong’ zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Het Vechtse Verbond vindt dat statushouders verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden. Dit wel in een evenwichtige verdeling met de inwoners in de dorpskernen. Huisvesting moet gepaard gaan met een actief integratieproces om sneller de taal te beheersen en een baan te kunnen vinden.

2.Woningen en bouwen

Info@HetVechtseVerbond.nl