Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Energietransitie.

• Het Vechtse Verbond is tegen windmolens op land indien deze te dicht bij woonkernen worden geplaatst

• Het Vechtse Verbond is zeer kritisch ten aanzien van zonneweiden in natuur of agrarische gebieden, géén ontsierende inbreuk op ons (agrarisch) landschap

• Ons landschap moet gevrijwaard blijven van megawindmolens, nabij kernen, gemeentegrenzen, grote zonneweiden en biomassacentrales

• Het handheven van de zonneladder is belangrijk

• Het aanpassen van de elektriciteits-infrastructuur voor het “terug leveren”” van de opgewekte energie moet aangepast worden

• Het Vechtse Verbond geeft geen prioriteit aan het van het gas halen van woonwijken
Dorpskernen
 • Behouden Dorpshuizen, scholen en brugwachters kleine kernen
 • Bereikbaarheid
Leefomgeving
Wijken & Welzijn
 • Dorp/Wijkraden zijn actief betrokken
 • Wijkagenten terug
 • Zorg voor onze openbareruimte
Energietransitie
 • Geen Windturbines
 • Stoppen met 'van het gas af'
 • Hanteren zonnelader
Woningen & Bouwen
 • Betaalbare woningen starters
 • 30% Sociale sector bij nieuwbouw
 • Scherper woonbeleid
Economie & werkgelegenheid
 •  Tegen verhogingen belastingen
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Kleine kernen beleid
Sport
 • Aandacht voor onderhoud sportvelden
 • Sporten mogelijk voor iedereen
Veiligheid
 • Belangrijk dat inwoners zich veilig voelen
 • Meer steun voor politie/hulpverleners ect
 • Betere handhaving
Financiële huishouding en projecten
 • Bewoners eerder betrekken bij projecten
 • Goede balans tussen economische belangen en inwoners

Info@HetVechtseVerbond.nl