Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Woningen & bouwen.

• Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen

• Starterssubsidie voor jongeren moet mogelijk blijven

• Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte

• Het stimuleren van woningcorporaties om voldoende geschikte en energiezuinige woningen te bouwen voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken

• Het minimaal in stand houden en liever vermeerderen van het aanbod sociale huurwoningen en waar nodig sociale woningbouw stimuleren

• Verstedelijking van de dorpen wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk voorkomen

• Er zal door de gemeente een visie ontwikkeld moeten worden op de veranderende demografische ontwikkelingen

• Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de “huursprong” zoveel mogelijk beperkt moeten worden

• Betaalbare seniorenwoningen bouwen die doorstroming van ouderen mogelijk maakt

• Statushouders moeten verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden

• Het Vechtse Verbond is voorstander van een hardere aanpak van woonfraude
Dorpskernen
 • Behouden Dorpshuizen, scholen en brugwachters kleine kernen
 • Bereikbaarheid
Leefomgeving
Wijken & Welzijn
 • Dorp/Wijkraden zijn actief betrokken
 • Wijkagenten terug
 • Zorg voor onze openbareruimte
Energietransitie
 • Geen Windturbines
 • Stoppen met 'van het gas af'
 • Hanteren zonnelader
Woningen & Bouwen
 • Betaalbare woningen starters
 • 30% Sociale sector bij nieuwbouw
 • Scherper woonbeleid
Economie & werkgelegenheid
 •  Tegen verhogingen belastingen
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Kleine kernen beleid
Sport
 • Aandacht voor onderhoud sportvelden
 • Sporten mogelijk voor iedereen
Veiligheid
 • Belangrijk dat inwoners zich veilig voelen
 • Meer steun voor politie/hulpverleners ect
 • Betere handhaving
Financiële huishouding en projecten
 • Bewoners eerder betrekken bij projecten
 • Goede balans tussen economische belangen en inwoners

Info@HetVechtseVerbond.nl